Sesja nr XXIII Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2020-11-26, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Sprawdzenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Mi...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXIII sesji Rad...)

4.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

5.Zapytania gości sesji oraz radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budż...)

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Słomniki na lata 2020-2035

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym nr 3 w Niedźwiedziu, położonego na działce nr ewid. 47 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słomnikach, na czas nieokreślony.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia pom...)

10.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych oraz wojewódzkich w ramach Inicjatyw Samorządowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

11.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

12.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

13.Zamknięcie sesji.