Sesja Nr XIX/20 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2020-06-24, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji.

2.Sprawdzenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

4.Zapytania gości sesji oraz radnych.

5.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Słomniki za 2019r.

6.Debata nad Raportem o stanie Gminy Słomniki za 2019r.

7.Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały o...)

8.Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2019r. oraz sprawozdań finansowych jednostek i zakładu budżetowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

9.Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach za rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

11.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

14.Podjęcie uchwał w sprawach dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia ni...)

16.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

17.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.