Sesja Nr XVII/20 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2020-04-23, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i sprawdzenie kworum.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

3.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

4.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki – etap II.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki – obszar w Wężerowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki, dla terenów sportu i rekreacji w południowej części miejscowości Januszowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w roku 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Słomniki w roku 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach w roku 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

14.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wielo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia d...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)