Sesja Nr XII/19 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2019-10-31, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad sesji.)

2.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

3.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

4.Zapytania sołtysów oraz gości sesji.

5.Sprawy bieżące.

6.Przyjęcie programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi w 2020r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

8.Przyjęcie aktualizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia akt...)

9.Podjęcie uchwał z zakresu świadczeń z pomocy społecznej realizowanych przez GOPS w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statu...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zad...)

12.Podjęcie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stawek oraz z...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

13.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

14.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

15.Pytania i wolne wnioski.