Sesja Nr XI/19 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2019-09-26, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

2.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

3.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

4.Zapytania sołtysów oraz gości sesji.

5.Sprawy bieżące.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słomniki za I półrocze 2019 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki – etap II

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2019r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

9.Podjęcie uchwał w sprawach dróg gminnych i powiatowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

10.Wybór ławników na kadencję 2020 – 2023.

11.Pytania i wolne wnioski.