Sesja nr VIII/19 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2019-06-13, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad. )

2.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

3.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

4.Zapytania sołtysów oraz gości sesji.

5.Sprawy bieżące.

6.Przedstawienie raportu o stanie Gminy za 2018r.

7.Debata nad Raportem o stanie Gminy za 2018r.

8.Wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza...)

9.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2018r.

Głosowanie (Zatwierdzenie sprawozdania finansowego o...)

10.Absolutorium dla Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Udzielenie absolutorium z tytułu wykonan...)

11.Podjęcie uchwały dot. opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

13.Podjęcie uchwały uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały uchwały w sprawie przyj...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do Spraw Weryfikacji Kandydatów na Ławników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zes...)

16.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

17.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lok...)

18.Podjęcie uchwały dot. przedłożonego Radzie Miejskiej wniosku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

19.Pytania, wolne wnioski.