Sesja nr VI/19 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2019-04-11, godz. 10:00

1.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad. )

2.Wręczenie podziękowań za długoletnią pracę na rzecz społeczności Gminy oraz gratulacji nowo wybranym sołtysom z terenu Gminy Słomniki.

3.Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.

4.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

5.Zapytania sołtysów oraz gości sesji.

6.Sprawy bieżące.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Spr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

9.Podjęcie uchwał w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji oraz na zorganizowanie dodatkowych patroli na terenie Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia ty...)

11.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie współfinansow...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia pob...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)Głosowanie (Podjęcie uchwały sprawie: zmiany Wielole...)

12.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

13.Pytania, wolne wnioski