Sesja nr LII/23 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2023-11-09, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad LII sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu obrad LI sesji.)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kacicach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania imien...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udziel...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Słomniki do stowarzyszenia pn.: Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Krakowskiego „Pod Krakowem”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stawek oraz z...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2023-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

15.Podjęcie uchwał w sprawie przejęcia zadań Powiatu Krakowskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Słomniki oraz udzielenia dotacji i ustalenia stawek jednostkowych dla ZGKiM w Słomnikach w zakresie zimowego utrzymania dróg.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zad...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

16.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)

17.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

18.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

19.Zamknięcie sesji.