Sesja nr LI/23 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2023-09-21, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad LI sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad L sesji.)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w skład...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024- 2027

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnik...)Głosowanie (Przyjęcie kandydatur: Bożena Furgalska,...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Głosowanie (Wycofanie projektu uchwały w sprawie: za...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2023-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia dzi...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

13.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

14.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

15.Zamknięcie sesji.