Sesja nr L/23 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2023-08-17, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad L sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie honorowania biletu metropolitalnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie honorowania b...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2023-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

11.Podjęcie uchwał w sprawie pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu oraz wyrażenia woli przystąpienia do Inicjatyw Samorządowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finans...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wo...)

12.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu sieci wodociągowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgod...)Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgod...)Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgod...)

13.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

14.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

15.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

Głosowanie (Poddanie konsultacjom społecznym nast. n...)

16.Zamknięcie sesji.