Sesja nr XLIX/23 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2023-06-22, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji...)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Słomniki za 2022r.

7.Debata nad Raportem o stanie Gminy Słomniki za 2022r.

8.Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistr...)

9.Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2022r. oraz sprawozdań finansowych jednostek i zakładu budżetowego.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zatwierdzenia spraw...)

10.Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie udzielenia absoluto...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Prandocin Iły obręb Prandocin Iły.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do Spraw Weryfikacji Kandydatów na Ławników na kadencję 2024-2027.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zes...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku umieszczania na tabliczkach z numerem porządkowym nazwy miejscowości i ulicy na terenie Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obowiązku umi...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ra...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2023-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

19.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla OSP oraz pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dot...)Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pom...)

20.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)

21.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

22.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

23.Zamknięcie sesji.