Sesja nr XLVIII/23 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2023-05-11, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XLVIII sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji.)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie pomiędzy sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Słomniki w roku 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w roku 2022 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rap...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2023 na terenie gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpiel...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Niedźwiedź.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach za rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

13.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Gminy Słomniki oraz Rady Miejskiej w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania s...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVII/632/23 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwa...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmi...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2023-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

19.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia czę...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

20.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach

21.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

22.Zamknięcie sesji.