Sesja nr XLVII/23 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2023-03-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji.)Głosowanie (Zmiana porządku obrad poprzez zmianę kol...)Głosowanie (Wycofanie z porządku obrad XLVII sesji p...)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie pomiędzy sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w roku 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Klastra Energii Korona Północnego Krakowa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wol...)

9.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg, protestu oraz wniosku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały . w sprawie przekazania...)

10.Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych tj. zmiany budżetu gminy, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, funduszu sołeckiego, udzielenia dotacji, upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwa...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wielo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięc...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/116/19 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 11 kwietnia 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie . w sprawie z...)

12.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)

13.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

14.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

15.Zamknięcie sesji.