Sesja nr XLV/23 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2023-01-26, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji R...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XLV sesji.)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie pomiędzy sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Słomnikach na 2023r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2023r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

11.Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki oraz przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zagaje Smrokowskie, obręb Smroków oraz w miejscowości Prandocin Iły.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z toalety publicznej zlokalizowanej na Rynku w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opł...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2023r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia d...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finans...)

17.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany dział...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

18.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

19.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

20.Zamknięcie sesji.