Sesja nr XLIII/22 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2022-11-10, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji.)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania gości sesji

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7) - w zakresie działki ewidencyjnej nr 197 w miejscowości Waganowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

9.Podjęcie uchwał w sprawach podatków oraz opłat targowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stawek oraz z...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwał w sprawach współfinansowania, udzielania dotacji oraz przejęcia zadań z zakresu realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wol...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zad...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie współfinansow...)

13.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

14.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

15.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

16.Zamknięcie sesji.