Sesja nr XXXIX/22 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2022-06-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesj...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rad...)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Słomniki za 2021r.

7.Debata nad Raportem o stanie Gminy Słomniki za 2021r.

8.Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistr...)

9.Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2021r. oraz sprawozdań finansowych jednostek i zakładu budżetowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zatwierdzenia sprawozda...)

10.Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolut...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie w Gminie Słomniki na lata 2022-2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słomniki na lata 2022 – 2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Pro...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Słomniki na lata 2022-2026.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Str...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wieloletniego Programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zm...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji Słomniki-Skała

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejsc...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

20.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

21.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

22.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

23.Zamknięcie sesji.