Sesja nr XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2022-05-24, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesj...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji R...)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Słomnikach za rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach w roku 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin Iły oraz terenu pod trasę S7) - etap II.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

16.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finans...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finans...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

18.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

19.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

20.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

21.Zamknięcie sesji.