Sesja nr XXXVII/22 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2022-04-21, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji.)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Słomniki w latach 2020 i 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia spra...)Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia spra...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Św. Michała Archanioła.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk w roku 2022 na terenie gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: wykazu kąpie...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niedźwiedziu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany adresu...)

11.Podjęcie uchwał z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy oraz wydania upoważnień z tym związanych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia up...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin Iły oraz terenu pod trasę S7) - etap II.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla OSP z terenu gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słomniki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

18.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

19.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

20.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

21.Zamknięcie sesji.