Sesja Nr XXXVI/22 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2022-03-10, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji.)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania gości sesji.

5.Zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. Stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w roku 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słomniki w 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu gminnego placu targowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia m...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Otulina Podkrakowska.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Słomniki na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięc...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie współfinansow...)

17.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia prz...)

18.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

19.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

20.Zamknięcie sesji.