Sesja Nr XXXIV/21 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2021-12-30, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Ustalenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji Rad...)

4.Informacja Burmistrza o działalności w 2021r.

5.Zapytania gości sesji oraz radnych.

6.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słomni...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miechów realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w gminie Miechów oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w tym zakresie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia G...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania i zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Słomniki a Gminą Skała, Gminą Iwanowice oraz Gminą Kocmyrzów – Luborzyca polegających na prowadzeniu na terenie Gminy Słomniki w latach 2022 - 2024 Ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi typu B.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, bonów lub kart przedpłaconych (prepaid) na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia za...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Słomniki” na lata 2019 – 2023

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/420/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 2 grudnia 2021 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Słomniki w 2022 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia li...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słomniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słomniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia pr...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyd...)

19.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

20.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy czę...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

21.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

22.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

23.Zamknięcie sesji.