Sesja Nr XXXIII/21 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2021-12-02, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Ustalenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXXIII sesji.)

4.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

5.Zapytania radnych oraz gości sesji.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów z terenu Gminy Słomniki oraz dla przewodniczącego Rady Mieszkańców Miasta Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgod...)Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgod...)

13.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)

14.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

15.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

16.Zamknięcie sesji.