Sesja Nr XXXII/21 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2021-10-21, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji.)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania radnych.

5.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz wieloletniego programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słomniki za I półrocze 2021 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stawek oraz z...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/400/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwa...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

15.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

16.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

17.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

18.Zamknięcie sesji.