Sesja Nr XXIX/21 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2021-06-24, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu: P...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu: P...)Głosowanie (Wprowadzenie w pkt. 11 porządku obrad pr...)Głosowanie (Przyjęcie uzupełnionego porządku obrad X...)

3.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

4.Zapytania radnych.

5.Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Słomniki za 2020r.

6.Debata nad Raportem o stanie Gminy Słomniki za 2020r.

7.Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistr...)

8.Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2020r. oraz sprawozdań finansowych jednostek i zakładu budżetowego.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie zatwierdzenie spraw...)

9.Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Słomniki.

Głosowanie (Głosowanie nad uchwałą w sprawie udziele...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

11.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwa...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie współfinansow...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu ut...)

16.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

17.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski

18.Zamknięcie sesji.