Sesja Nr XXVII/21 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2021-04-29, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Ustalenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji R...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Ra...)

4.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

5.Zapytania gości sesji oraz radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pro...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji GPPiRPA i GPPN za rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS w Słomnikach w roku 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji Słomniki-Skała.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchw...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

15.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nie...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia ni...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nier...)

16.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

17.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

18.Zamknięcie sesji.