Sesja Nr XXVI/21 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2021-03-18, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Ustalenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Mie...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady...)

4.Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

5.Zapytania gości sesji oraz radnych.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w roku 2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia inf...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego https://panel.rada24.pl/zalaczniki/23/86072/ce109b43-de4b-4ff4-8.pdfza rok 2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia spr...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

10.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia p...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżet...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwał w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania K...)Głosowanie (Podjęcie uchwał w sprawie przekazania Ko...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania ś...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Słomniki na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięc...)

17.Podjęcie uchwał w sprawach współfinansowania oraz przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Powiatu Krakowskiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie współfinansow...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie scalenia i po...)

19.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia...)

20.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

21.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

22.Zamknięcie sesji.