Sesja Nr XXIV/20 Rady Miejskiej w Słomnikach

w dniu 2020-12-30, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji, powitanie gości.

2.Ustalenie kworum.

3.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad XXIV sesji.)

4.Informacja Burmistrza o działalności w 2020r.

5.Zapytania gości sesji oraz radnych.

6.Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na rok 2021.

Głosowanie (Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Słomni...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania w 2021 roku Gminy Słomniki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia poro...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słomniki

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia a...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słomniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinan...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budże...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącej równowartość 40 euro jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzeni...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyd...)

15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

16.Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie najmu lokalu...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie wycofania z porządk...)Głosowanie (Wycofanie z porządku obrad projektu uchw...)

17.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.

18.Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.

19.Zamknięcie sesji.